O meu Concello  

PERFIL DO CONTRATANTE & CONTRATOS MENORES

Perfil do contratante

Que é o perfil do contratante?

O perfil do contratante é o lugar da páxina web das administracións públicas en que se publica a información relativa á contratación administrativa, tal como os anuncios de licitación, as adxudicacións provisionais e definitivas e os pregos de contratación. Está regulado no artigo 63 da Lei de 09/2017 do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, e debe contar cun dispositivo informático que garanta o indubidable da data e hora de inicio de publicación no sitio web.

Advírteselles ás persoas interesadas que os textos dos pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas, así como os datos dos anuncios publicados que se ofrecen nestas páxinas, están destinados ao seu uso como instrumento exclusivamente informativo e, por tanto, carecen de validez xurídica.

A única documentación válida para poder licitar estes procedementos de contratación atópase publicadada no BOP de Pontevedra, no que respecta ao seu anuncio, e nos textos subscritos polo órgano de contratación que se entregan na oficina de información municipal en canto ás súas condicións técnicas e administrativas.

Obras
Servizos
Subministracións
Xestión Servizos
Outros

 

Contratos Menores

 

Obras

Servizos

 • ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DE CONTRATO MENOR DE SERVIZOS DE “DIRECCIÓN DE OBRA DA EXECUCIÓN DO PROXECTO DE RENOVACIÓN DO ALUMEADO PÚBLICO DE RIBADUMIA”
 • ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DE CONTRATO MENOR DE SERVIZOS DE “REDACCIÓN DO PROXECTO PARA A RENOVACIÓN DO ALUMEADO PÚBLICO DE RIBADUMIA”
 • ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DE CONTRATO MENOR DE SERVIZOS DE “COORDINACION DE SEGURIDADE E SAÚDE DA EXECUCIÓN DO PROXECTO DE RENOVACIÓN DO ALUMEADO PÚBLICO DE RIBADUMIA”

Subministracións

Outros

 

Contratos e Licitacións Anteriores

 

Obras

 • Resolución da Alcaldía de Adxudicación

Servizos

 • ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DE CONTRATO MENOR DE SERVIZOS DE “: ESTUDIO DE RENOVACIÓN COMPLETA DO ALUMEADO PÚBLICO DE RIBADUMIA E ELABORACIÓN DE MEMORIA PARA PRESENTAR A CONVOCATORIA DE AXUDAS DO IDAE”
 • Puntuación Sobre C e B SAF
 • Informe de valoración do sobre B - SAF
 • Apertura sobre C - SAF
 • Apertura sobre B - SAF
 • Nota aclaratoria prazo de presentación de proposicións expediente contratación de axuda no fogar.
 • Anuncio DOG
 • Anuncio BOP
 • PREGO CLÁUSULAS TÉCNICAS SAF
 • PREGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS SAF

Subministracións

Outros

 • ADXUDICACIÓN OBRA PLAN MARCO 2016